Rozwiązanie umowy o pracę, a zasiłek dla bezrobotnych

Umowa o pracę rozwiązana, a widoków zatrudnienia brak. Co robić - rejestrujesz się jako bezrobotny. Niestety pani w Urzędzie Pracy jest bezlitosna - zasiłek będzie, ale za kilka miesięcy :( Dlaczego? Prawo do zasiłku uzależnione jest od sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Proszę pamiętać, iż w niniejszym artykule opisuję sytuację, w której bezrobotnemu na zasadach ogólnych zasiłek by przysługiwał. Jeżeli więc np. okres jego zatrudnienia i tak jest zbyt krótki by zasiłek otrzymać, sposób rozwiązania umowy nie ma znaczenia, bo zasiłku i tak nie będzie.

Podstawę prawną poniższych rozważań stanowi art. 27 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron (90)

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w UP rozwiązałeś umowę na mocy porozumienia stron zasiłek będzie Ci przysługiwał dopiero po 90 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się. Uwaga! Nie chodzi o to by ostatnia umowa przed rejestracją była tak rozwiązana, tylko jakakolwiek umowa w ww. okresie 6 miesięcy.

Przykład: 10 stycznia 2003 rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron po czym zawarłeś umowę na czas nieokreślony z kolejnym pracodawcą. Tę ostatnią umowę wypowiedział pracodawca ze skutkiem na 31 maja 2003. Rejestrujesz się w UP 15 czerwca 2003. Prawo do zasiłku zostanie zawieszone na 90 dni :(.

Zasiłek zostanie jednak wypłacony normalnie jeżeli rozwiązanie za porozumieniem stron nastąpiło:

  • na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych,

  • w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Rozwiązanie przez pracownika za wypowiedzeniem (90)

Ten przypadek jest w swej treści zbliżony do rozwiązania za porozumieniem stron.

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w UP rozwiązałeś umowę o pracę za wypowiedzeniem zasiłek będzie Ci przysługiwał dopiero po 90 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się. Uwaga! Nie chodzi o to by ostatnia umowa przed rejestracją była tak rozwiązana, tylko jakakolwiek umowa  w ww. okresie 6 miesięcy.

Zasiłek zostanie jednak wypłacony normalnie jeżeli rozwiązanie za wypowiedzeniem nastąpiło w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Pracodawca rozwiązał bez wypowiedzenia (180)

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w UP pracodawca rozwiązał z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia zasiłek będzie Ci przysługiwał dopiero po 180 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się. Uwaga! Nie chodzi o to by ostatnia umowa przed rejestracją była tak rozwiązana, tylko jakakolwiek umowa w ww. okresie 6 miesięcy (po trzecim powtórzeniu chyba już każdy to zapamięta :).

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Na podstawie art. 36 §6 Kodeksu pracy, po dokonaniu wypowiedzenia strony mogą skrócić jego okres. Za skrócenie okresu wypowiedzenia pracownik może otrzymać odszkodowanie. Zasiłek nie będzie wypłacany w okresie, za który pracownik te odszkodowanie otrzymał.

Świadczenia szczególne dla górników

Jeżeli świeżo upieczony bezrobotny otrzymał przewidziane Układem zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. lub w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej lub pieniężnej bezwarunkowej
zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał dopiero po upływie okresu, za który powyższe świadczenia otrzymał.

Pozostałe przypadki

We wszystkich pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę <hr> zasiłek przysługuje na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Jak z powyższego wynika z punktu widzenia prawa do zasiłku należy unikać rozwiązywania umowy:

·        za porozumieniem stron,

·        za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

·        bez wypowiedzenia (gdy rozwiązuje pracodawca) 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester