Przegląd zmian w Kodeksie Pracy wchodzących w życie 1 stycznia 2004r.

1 stycznia 2004 weszła w życie ogromna nowelizacja Kodeksu Pracy. Zakres nowelizacji jest tak duży, że spokojnie wystarczyłoby materiałów na książkę (zmienionych zostało ok. 100 artykułów). Poniżej ograniczę się do wyliczenia podstawowych zmian, będącego jedynie sygnalizacją zmian w danym zakresie nie zaś ich omówieniem.

Pobierz tekst noweliacji w formacie PDF

 1. Wprowadzono szereg przepisów związanych z zapobieganiem dyskryminacji w zatrudnieniu (wprowadzono m in. zakaz dyskryminacji pracowników niepełnoetatowych).

 2. Określono zakres danych jakich może domagać się pracodawca od pracownika starającego się o zatrudnienie.

 3. W przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę wydłużono okres w którym pracownik może rozwiązać umowę do 2 miesięcy.

 4. Trzecia umowa o pracę na czas określony będzie automatycznie umową na czas nieokreślony. Wprowadzono zakaz tzw. aneksowania umów, czyli obchodzenia powyższego zakazu poprzez sporządzenie aneksu do umowy (te przepisy wejdą w życie od 1 maja 2004).

 5. Ustalono warunki zatrudnienia pracowników z Unii Europejskiej oraz spoza Unii w Polsce.

 6. Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo będzie wynosić trzy dni robocze (była w tym zakresie luka),

 7.  Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje tylko wtedy gdy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub więcej.

 8. Wprowadzono nowe przepisy związane ze stosunkiem pracy na podstawie powołania lub mianowania.

 9. Przeniesiono do Kodeksu Pracy przepisy związane z zakazem potrąceń z wynagrodzenia (dot. najniższego wynagrodzenia za pracę).

 10. Pierwszy dzień chorobowego znowu będzie płatny.

 11. Poszerzono obowiązek informowania nowego pracownika o porządku pracy.

 12.  Nowym obowiązkiem pracodawcy jest zmniejszanie uciążliwości pracy.

 13. Pracodawca obowiązany jest udostępnić pracownikom treść przepisów związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu.

 14. Pracodawcy powinien informować pracowników o możliwości zatrudnienia.

 15. Pracodawca obowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi . W przeciwnym wypadku może zapłacić odszkodowanie.

 16. Jeżeli pracodawca zechce przyznać komuś nagrodę nie musi konsultować już tego w zakładowej organizacji związkowej.

 17. Pracujący po raz pierwszy w swoim życiu otrzymają urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia.

 18. Najniższy wymiar urlopu podniesiony został z 18 do 20 dni. Ze stażem do 10 lat otrzymamy 20 dni a ponad 10 lat 26.

 19. Zmieniono zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. 1 dzień urlopu będzie równał się 8 godzinom. Jeżeli zatrudniamy pracownika na pół etatu po 4 godziny dziennie, jeden dzień urlopu wystarczy mu na dwa dni wolnego. Nie bój się jednak, gdyż otrzyma tylko połowę wymiaru tzn. 10 lub 13 dni.

 20. W zakresie uprawnień pracowniczych zrównano przysposobienie dziecka z przyjęciem go do rodziny zastępczej.

 21. Wprowadzono obowiązek zmiany rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży pracującej w porze nocnej.

 22. W okresie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę również u innego pracodawcy.

 23. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wychowawczego jeżeli ten zaprzestał opieki nad dzieckiem.

 24. Pracownik może wcześniej wrócić z urlopu wychowawczego za 1-miesięcznym uprzedzeniem.

 25. Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik powinien otrzymać stanowisko takie same lub równorzędne. Okres urlopu wlicza się do stażu pracowniczego. Pracownik może wnieść o obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego.

 26. Pracodawca musi być przeszkolony z zasad BHP. Zmieniono nieco uregulowania związane ze służbą BHP. Wprowadzono konsultacje BHP z pracownikami.

 27. Uchylono rozdział o grupowej organizacji pracy.

 28. Wprowadzono uregulowania związane z pracą dzieci do lat 16 (wejdzie w życie 1 maja 2004).

 29. Całkowicie przebudowano rozdział związany z czasem pracy m. in:

a.       wyraźnie wskazano, że za święto w sobotę przysługuje dzień wolny (jeżeli jednak w danym tygodniu wystąpią dwa święta jedno trzeba będzie odpracować),

b.      czas pracy wraz z nadgodzinami w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekroczyć 48 godzin,

c.       wprowadzono system skróconego tygodnia pracy (np poniedziałek-czwartek x 10 h = 40 h) oraz system weekendowy (praca od piątku do niedzieli),

d.      wprowadzono normy związane z odpoczynkiem pomiędzy kolejnymi dniami pracy (11 godzin i raz w tygodniu 35 godzin wypoczynku)

 

Część powyższych zagadnień opiszę w moich kolejnych artykułach.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester