Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się po upływie ściśle określonego w prawie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik.

Jakie umowy?

Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem. Ustawodawca uznał, iż umowy na czas określonyna zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować stronom w miarę dużą stabilność w okresie na jaki zostały zawarte. Z tego właśnie powodu umów tych w tym trybie rozwiązać niestety nie można - z jednym jednakże wyjątkiem, o czym poniżej.

Zastanawiasz się pewnie teraz które umowy można rozwiązać w drodze wypowiedzenia?

Żeby nie trzymać Cię dłużej w niepewności czym prędzej je wyliczę:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • w drodze wyjątku od reguły umowa o pracę na czas określony   - tylko jednak w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie:
  • umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.

Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej.

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi ono spełniać żadnych szczególnych wymagań, najlepiej gdy zawarte będą w nim następujące informacje:

 • oznaczenie pracownika,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • data sporządzenia,
 • oznaczenie umowy o pracę,
 • właściwa treść oświadczenia (np wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu ...)

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu.

Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia.

Uwaga - częsty błąd! Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała.  

Okresy wypowiedzenia

Po złożeniu przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) stosunek pracy nie rozwiązuje się od razu - musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Umowa o prace na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia...

...i wynosi:

 • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat

Zawsze miałem drobne problemy z zapamiętaniem powyższych  terminów. Nawet jak je porządnie wykułem - po dwóch miesiącach zwykle i tak musiałem zaglądać do kodeksu. Najlepiej chyba zapamiętać dwie sekwencje liczb tzn.

 • graniczne okresy zatrudnienia 6 miesięcy i 3 lata (pamiętając, że w terminach granicznych okres wypowiedzenia jest już dłuższy) oraz
 • kolejne długości okresów wypowiedzenia - 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące

W razie pilnej potrzeby będziemy mogli je sobie poskładać.

Pamiętać należy, że okres zatrudnienia liczy się dla danego pracodawcy. Jeżeli pracowałeś w szkole 20 lat i zatrudniłeś się na czas nieokreślony w sklepie przez pierwsze 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie.

W przypadku gdy dany pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego okresy zatrudnienia ulegają zsumowaniu. Jeżeli więc pracowałeś przez 4 lata w hurtowni - hurtownia zaś została wniesiona jako aport do spółki jawnej - nadal twój okres wypowiedzenia wynosi nadal 3 miesiące.

Strony nie są związane terminem wypowiedzenia. Jeżeli po dokonaniu przez jedną z nich wypowiedzenia uznają wspólnie, iż nie chcą więcej na siebie patrzeć mogą za obopólną zgodą okres wypowiedzenia skrócić. Skrócenie terminu jest skuteczne dopiero po dokonaniu wypowiedzenia.  Nie można podpisać tego typu porozumienia „na zapas”.  Podpisanie tego typu porozumienia nie zmienia tryby rozwiązania umowy o pracę - nadal jest to wypowiedzenie, nie zaś porozumienie stron.

Umowa o prace na okres próbny

Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta...

...i wynosi:

 • 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
 • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

Teraz pewnie już rozumiesz dlaczego okresy wypowiedzenia tak ciężko zapamiętać :)

Tym razem możesz również zapamiętać:

 • graniczne okresy zatrudnienia 2 tygodnie i 3 miesiące (pamiętając, że tym razem „dla ułatwienia” w pierwszym terminie granicznym okres wypowiedzenia jest krótszy) oraz
 • kolejne długości okresów wypowiedzenia - 3 dni, 1 tydzień, 2 tygodnie (3 dni x 2 to w „zaokrągleniu” 1 tydzień, 1 tydzień x 2 to dwa tygodnie)

Umowa o prace na czas określony

Jeżeli istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie...

Jak pewnie pamiętasz umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w ściśle określonym przypadku tj: gdy w umowie przewidziano możliwość wypowiedzenia, a umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia będzie wynosił zawsze 2 tygodnie. Pisząc umowę należy okres ten w umowie wskazać.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

W przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni.

Za powyższe dni wolne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (w przeciwnym wypadku nie była by to chyba wielka łaska :)

Pamiętać należy, że jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik  dni wolne nie przysługują (jest tak od niedawnej nowelizacji)

Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów , które w ogóle można wypowiedzieć - czyli również tych na okres próbny i czas określony.

Przykład: Zawarto umowę o pracę na 2-tygodniowy okres próbny. Pracownik rozlewał kawę i krzyczał na szefa dlatego ten postanowił go zwolnić za trzydniowym wypowiedzeniem. Pracownik będzie miał  prawo do dwóch dni na poszukiwanie pracy.

A co jeżeli pracownik jest w związku zawodowym?

W przypadku gdy pracownik należy do związku zawodowego lub też mimo, że do niego nie należy związek objął go swoją ochroną (istnieje też taka możliwość) pracodawcę obowiązuje tryb związkowy. Polega on na tym, że pracodawca powinien powiadomić związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika. W zawiadomieniu tym pracodawca powinien uzasadnić  dlaczego pracownika chce zwolnić.

Związek zawodowy ma możliwość zgłoszenia w ciągu 5 dni zastrzeżeń co do planowanego zwolnienia.

Zastanawiasz się pewnie co się stanie w przypadku gdy związek takie zastrzeżenia zgłosi? Nic! Dla pracodawcy jest to jedynie opinia. Swobodnie pracownika może zwolnić.

Dla związku zawodowego tryb ten ma jedynie znaczenie informacyjne - związkowcy wiedzą przynajmniej kto i kiedy zostanie zwolniony.

Inne zagadnienia

Inne zagadnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę za wypowiedzeniem tj:

 • ochrona szczególna przed wypowiedzeniem,
 • wypowiedzenie z powodu likwidacji i upadłości, zwolnienia grupowe,
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Omówione zostaną w kolejnych artykułach.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester