Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Czasem również wytrzymałość pracownika osiągnie swój kres. „Ileż można znosić kiepskie warunki pracy, niskie wynagrodzenie, podłego szefa? No ileż?” Kiedy pracownikowi zrodzi się w głowie taka myśl, nie chce dłużej czekać - chce rozwiązać rozmowę tu i teraz, i to ze skutkiem natychmiastowym.  Nie zawsze jest to niestety możliwe.

Przyczyny

Umowę o pracę pracownik może rozwiązać bez wypowiedzenia tylko w przypadku zaistnienia jednej z czterech ściśle określonych przyczyn:

  • zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,

  • pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki względem pracownika,

  • pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy,

  • zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę.

 Szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie

Jak wiadomo każda praca wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie, w szczególności na psychiczne ;)  Aby mieć jednak możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie wystarczy samo przeświadczenie o szkodliwości wykonywanej pracy - konieczne jest orzeczenie lekarskie.

Jeżeli już je mamy, udajemy się z nim do pracodawcy, który może podjąć dwie decyzje, a mianowicie:

  • zignorować orzeczenie i pozostawić nas na szkodliwym stanowisku,

  • przenieść nas na inne - nie szkodzące nam stanowisko.

W tym drugim przypadku rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia niestety nie możemy :(

Stanowisko, ma które zostaniemy przeniesieni musi być odpowiadać  stanowi naszego zdrowia i kwalifikacjom zawodowym.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika

Jak pewnie pamiętasz pracodawca mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę jeżeli ten ciężko naruszył podstawowe obowiązki. Okazuje się, że z analogicznym rozwiązaniem mamy do czynienia gdy to pracodawca ciężko naruszył podstawowe obowiązki. W takim wypadku rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może pracownik.

Katalog obowiązków pracodawcy został wyliczony w art. 94 Kodeksu Pracy. Nie jest to katalog zamknięty - lista obowiązków będzie zmieniała się w zależności od rodzaju zakładu pracy.

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

       1)     zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

       2)     organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

       3)     (skreślony),

       4)     zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

       5)     terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

       6)     ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

       7)     stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

       8)     zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

       9)     stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

       9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

       10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 Pamiętać należy, że pracodawca nie tylko musi naruszyć obowiązek podstawowy - musi być to naruszenie ciężkie. To czy jest ono ciężkie zależeć będzie od specyfiki danego przypadku - kieruj się po prostu zdrowym rozsądkiem.  Ciężkim naruszeniem jest z pewnością nie wypłacenie wynagrodzenia (nadgodzin).

Przywrócenie do pracy u innego pracodawcy

 Jeżeli zetknąłeś się z nią pierwszy raz powyższa przyczyna może się wydawać dosyć tajemnicza. Najlepiej jak posłużę się przykładem:

 Jan Malinowski pracował w fabryce dywanów Dywanek S.A.. Pewnego dnia dyrektor mając zły dzień wypowiedział mu umowę o pracę. Jan odwołał się do Sądu Pracy, Sąd uznał, że zwolnienie było niesłuszne dlatego przywrócił Jana do pracy w fabryce. Niestety sprawa sądowa przeciągnęła się kilka miesięcy, a wiadomo - trzeba z czegoś żyć. Zaraz po zwolnieniu Jan zatrudnił się w sklepiku osiedlowym. W momencie więc gdy Sąd przywracał go do pracy pracował już gdzie indziej. W takim wypadku właśnie może rozwiązać umowę o pracę łączącą go z właścicielem sklepiku bez wypowiedzenia jednak za trzydniowym uprzedzeniem.

 Decyzję o rozwiązaniu w tym trybie umowy o pracę pracownik musi podjąć w terminie 7 dni od dnia przywrócenia przez Sąd do pracy. Po tym terminie umowa nie może być w ten sposób rozwiązana.

 Uprawnienie do rozwiązania umowy w tym trybie ma zarówno pracownik, z którym wcześniej rozwiązano umowę pracę za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia.

 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Jak wiadomo zakład pracy może przejść na innego pracodawcę (np. w wyniku sprzedaży). W takim wypadku nowy pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników o zaistnieniu takiej sytuacji. Jeżeli, któremuś z pracowników nowy pracodawca po prostu nie podchodzi może on rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem.

 Oświadczenie o rozwiązaniu należy złożyć w terminie miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie pracodawcy.

Sposób i skutki złożenia

Kodeks pracy wprost wskazuje, że w przypadku dwóch pierwszych przypadków tj. gdy:

  • zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,

  • pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki względem pracownika

rozwiązanie umowy należy złożyć na piśmie z podaniem przyczyny tegoż rozwiązania.

Analogiczne postępowanie wskazane jest również w przypadku dwóch ostatnich przyczyn.

 Pamiętać należy, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w dwóch pierwszych przypadkach nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Dwóch ostatnich przypadków to nie dotyczy, gdyż wprowadzają one swoje własne terminy (7 dni od przywrócenia do pracy, lub miesiąc od powiadomienia o przejściu zakładu pracy).

W przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę pracownikowi przysługuje od pracodawcy odszkodowanie.

 Odszkodowanie przysługuje  w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

 

  

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester